Gemeente stemt in met verzoek van 't Gieters Belang om integraal plan voor Gieterse Polder

Gemeente stemt in met verzoek van 't Gieters Belang om integraal plan voor Gieterse Polder


Afgelopen december is de Toekomstvisie Giethoorn definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Het resultaat van een intensieve samenwerking tussen gemeente Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt (GO) en ’t Gieters Belang. Vele bewoners en ondernemers in Giethoorn hebben hiervoor waardevolle input geleverd. In de visie wordt omschreven wat van waarde is in de verschillende deelgebieden in Giethoorn (waaronder de Gieterse polder), wat we willen behouden, waar ruimte is voor ontwikkeling en welke uitdagingen er zijn. Het biedt een toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen. Of zoals verantwoordelijk wethouder Bram Harmsma het formuleert: “Geen blauwdruk, maar een belangrijk richtinggevend document”. ’t Gieters Belang roept nu de gemeente op om concreet invulling te geven aan de visie, met een integraal en concreet plan voor de Gieterse Polder.

Gealarmeerd door diverse geruchten over al te concrete plannen in de Gieterse Polder trok ’t Gieters Belang aan de bel bij de gemeente. Passen deze plannen wel in de visie? Hoe sluiten ze aan op andere plannen / scenario’s voor de polder? Voorkomen moet worden dat onomkeerbare besluiten worden genomen, bijvoorbeeld over nieuwe (water)wegen, waarover men later zegt ‘Hadden we maar….’. Want er speelt nogal wat in de polder: allereerst natuurlijk wordt in de visie gesproken over een invulling van de polder om Noord en Zuid meer met elkaar te verbinden. Een gebied met name voor bewoners, met volop ruimte voor natuurbeleving, wandel- en fietspaden. Daarnaast ligt er een wens om de Kerkweg autoluw te maken/ te ontsluiten, is er een stichting opgericht om de in Nederland unieke molen met invaargrot (type grondzeiler) te restaureren, wordt binnenkort gestart met de bouw van de fusieschool (ontsluiten aan oostzijde?), is de bouw van nieuwe horeca in vergevorderd stadium (parkeerbehoefte?), moet er nog een invulling komen voor de boerderij en grond van Rodermond en niet te vergeten de perikelen rondom de loswal. Omdat het ene plan onomkeerbare impact kan hebben op het andere plan, of omdat er kans is op negatieve neveneffecten, schreeuwt dit om een integrale aanpak. Voor het gehele gebied tussen de Hylkemaweg, de Deukten, De Beulakerweg, de Kerkweg en aansluiting op de nieuwbouw in Giethoorn Noord. 

Verschillende ideeën passeren de revue uiteenlopend van een lange weg dwars door de polder tot een kleine bypass vanaf Rodermond. Waarbij er vanuit de Stichting de Gieterse Koornmeule zelfs een oplossing wordt ingebracht die zowel de restauratie van de molen als de loswalproblematiek omvat. Verschillende kleinere parkeerplaatsen? En/of wegen aanmerken alleen voor bestemmingsverkeer en misschien water in de polder terugbrengen net als vroeger? Er moet een duurzame oplossing komen, ook rekening houdend met de natuur. Bijvoorbeeld met de otter die ook een van de bewoners /gebruikers is van de Gieterse polder!

Tijdens een ingelast overleg tussen ’t Gieters Belang en de gemeente zei Bram Harmsma ‘volmondig ja’ tegen een integraal plan en toonde zich bereid om eventuele deelprojecten voorlopig on hold te zetten. Op voorwaarde dat er niet te veel vertraging optreedt. Het moet geen visie 2.0 worden. Daar zijn beide partijen het over eens, net als over het belang van draagvlak bij bewoners en ondernemers. ’t Gieters Belang zal daarom aan de voorkant bij de plannen worden betrokken. Om te komen tot een optimaal plan waarin alle deelplannen goed in elkaar passen, wordt de hulp ingeroepen van een gespecialiseerd extern bureau. Evert van Dijk, voorzitter van ’t Gieters Belang is erg blij met de toezeggingen: ‘Dit wordt een eerste vervolg op de visie. Integraal, heel concreet en met breed draagvlak in het dorp. Top dat we dit samen gaan oppakken. Ik kan haast niet wachten...’