’t Gieters Belang vraagt meer aandacht voor de verontreiniging bij gaswinning De Klosse

’t Gieters Belang vraagt meer aandacht voor de verontreiniging bij gaswinning De Klosse


Woensdag 30 oktober heeft ‘t Gieters Belang gebruik gemaakt van inspraak bij de Provinciale Staten, waar onder andere de sanering van de gaslocatie aan De Klosse op de agenda stond. De fracties van Groen Links, CDA en 50Plus hadden dit geagendeerd omdat zij duidelijkheid willen over de sanering en de voortgang.

1. Is de verontreiniging voldoende onderzocht en wanneer kunnen we sanering verwachten?
2. Wat zijn de effecten op de volksgezondheid, natuurbehoud en -bescherming van het onderliggende waterwingebied?

Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn ’t Gieters Belang heeft 3 april 2018 bezwaar ingediend tegen het besluit inhoudende de wijziging van het Winningsplan De Wijk- Wanneperveen. Hierbij werd specifieke aandacht gevraagd voor de oude gasput aan de Gasthuisdijk te Wanneperveen, gelegen pal naast het Nationaal Park Weerribben-De Wieden.
Reden voor het indienen van het bezwaar was gelegen in het feit dat

1) een gedegen onderzoek naar de ecologische effecten in relatie tot het naast gelegen Nationaal Park Weerribben-De Wieden ontbrak. Dit terwijl het Nationaal Park een in Europa uniek veenlandschap herbergt met onder andere kwetsbaar veenmosrietland en blauwgraslanden. Habitats welke zeer gevoelig zijn voor bodemverontreiniging en veranderingen in de waterkwaliteit en het waterpeil.

2) het genomen besluit haaks op de Wet Natuurbescherming stond waardoor een passende beoordeling van mogelijke negatieve effecten op het betreffende Natura-2000 gebied ontbrak en

3) vele woningen in het dorp Giethoorn (met ook de status van beschermd stads- en dorpsgezicht) gefundeerd zijn op turf en houten palen en de effecten van activiteiten binnen het winningsgebied op de kern van ons dorp, eveneens niet onderzocht waren.