Pilot wijziging route Giethoorn Express (lijn 270)

Pilot wijziging route Giethoorn Express (lijn 270)


In de gezamenlijke werkgroep verkeer & veiligheid - met daarin vertegenwoordigingen van de gemeente Steenwijkerland, 't Gieters Belang en GO -  is dit jaar veelvuldig gesproken over de verkeersveiligheid op de (oude) Beulakerweg. De combinatie van schoolgaande kinderen en de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer wordt als onveilig ervaren. In deze overleggen is gesproken over een pilot om de Giethoorn Express via de provinciale weg te laten rijden. Hiervoor zijn drie varianten uitgewerkt, welke onderdeel zijn van een enquête over de veiligheid van de oude Beulakerweg. 

Vooruitlopend op de uitslag van de enquête is - door de gemeente - besloten om als pilot de route van de Giethoorn Express alleen voor het deel buiten de bebouwde kom te verschuiven naar de provinciale weg. Op dat deel is het snelheidsverschil met de fietsers het grootst en is er geen belang vanuit de ondernemers aldus de gemeente. De pilot is afgelopen maandag 29 juli gestart. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd op het meest noordelijke deel van de Beulakerweg en hoeft daarmee niet te wachten op de uitslag van de enquête. Wat betreft een besluit over het zuidelijke deel van de Beulakerweg zal gewacht worden op de uitslag van de enquête alvorens de gesprekken in de werkgroep verder worden gevoerd.
 
Inmiddels zijn er ca. 250 reacties op de enquête ontvangen - de enquête zal binnenkort worden gesloten waarna de resultaten in kaart worden gebracht. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld en u wilt dat graag doen, dan kan dat via deze link.