Een weg door de polder tussen noord en zuid? En waar moet de school dan komen?

Een weg door de polder tussen noord en zuid? En waar moet de school dan komen?


De aankoop door de gemeente Steenwijkerland van boerderij Rodermond en bijbehorende percelen waren aanleiding voor ‘t Gieters Belang om een enquête uit te sturen. Deze boerderij in de bocht van De Deukten heeft in het verleden letterlijk in de weg gestaan van diverse plannen. Nu zijn er talloze nieuwe mogelijkheden. ’t Gieters Belang wil zich hard maken voor de beste invulling en heeft daarom input gevraagd van de inwoners van Giethoorn. Uit de vele reacties en toelichtingen blijkt enorme betrokkenheid bij de kansen en ook eventuele risico’s voor Giethoorn. De resultaten bieden waardevolle informatie voor de mogelijke ontwikkeling van dit gebied. Hieronder een samenvatting.

Een weg door de Gieterse polder? Ja, maar…
De eerste vraag betrof de mogelijkheid om een weg aan te leggen vanaf de Deukten door de Gieterse polder, die de Kerkweg zal ontlasten en Noord en Zuid met elkaar zal verbinden. Diverse percelen aan de Kerkweg en wellicht ook een deel van het Binnenpad kunnen dan aan de westkant door deze nieuwe weg worden ontsloten. Ook komt er mogelijk extra parkeergelegenheid voor bewoners en toeristen. Dit idee spreekt de respondenten zeker aan: 66% vindt deze weg zoals hierboven omschreven een goed idee. Dat is best veel, echter tegelijkertijd zegt 18% dat een verbinding tussen Noord en Zuid prima is, maar dat de polder leeg moet blijven. En nog eens 11% wil geen verandering. Bijna 30% wil dus juist geen weg en het restant heeft geen uitgesproken mening. Terugkerend commentaar is onder andere dat deze weg eigenlijk helemaal geen verbinding vormt tussen Noord en Zuid en afbreuk kan doen aan het karakter van Giethoorn.

Een weg met woningbouw? Nou…
De gemeente heeft aangegeven dat dit gebied – indien er behoefte aan is – wellicht mogelijkheden biedt voor woningbouw. Hierover zijn de meningen verdeeld. Iets minder dan de helft vindt dit een goede mogelijkheid (48%). Bij elkaar ongeveer evenveel mensen geven aan dat men wel woningbouw wil (36%), maar niet daar of liever helemaal geen nieuwe woningen (11%). De exacte locatie, verdeling en uitstraling van eventuele woningen zal in de praktijk deze meningen nog kunnen beïnvloeden. Er wordt veel gerefereerd aan authentieke Gieterse woningen.

Een weg met recreatie? Nee!
Slechts 11% heet recreatie welkom langs een eventuele nieuwe weg. 34% staat recreatie toe onder bepaalde voorwaarden (alleen kleinschalig en/of alleen dagrecreatie) en 51% wil helemaal geen recreatie. Grootschalige recreatie is dus voor ca. 85% sowieso geen optie. Uit de toelichtingen klinkt vrees voor nog meer toerisme en druk op het dorp. Wel spreiden, niet lokken. Karakter behouden. Een gebied voor de inwoners, niet voor toeristen.

Wat dan wel?
Op de vraag wat niet mag ontbreken aan een eventuele nieuwe weg kon men alleen open antwoorden geven. Daarin bleken natuurlijk verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Opvallend veel genoemd is een fietspad, al dan niet specifiek gescheiden van voetpad en/of auto’s. Dit geldt ook voor een gracht/water/bruggetjes etc. Parkeergelegenheid is ook welkom, hoewel de ene dit alleen voor bewoners wil en de ander juist voor toeristen. En zo wil de een zo min mogelijk en de ander graag ook voorzieningen voor ouderen, starters op de woningmarkt, een supermarkt, sportvelden etc. Veiligheid is ook duidelijk een issue voor veel respondenten.

Maar vooral geen?
Grootschalige recreatie! En geen hoogbouw etc. Maar verder lopen ook hier de meningen uiteen. Veel drukte willen de meeste mensen niet en bijvoorbeeld geen bussen. En niets dat afbreuk doet aan het authentieke karakter van Giethoorn.

En de school dan?
Een vraag die voor nogal wat onrust zorgde in het dorp. Waar uit een eerder gehouden poll onder lezers van de Stentor bleek dat slechts 19% voorstander is van de geplande locatie aan de Beulakerweg, geeft deze enquête onder inwoners van Giethoorn een ander beeld: 33% vindt dat de plannen rondom de nieuwbouw aan de Beulakerweg onveranderd door moeten gaan. Nog eens 31% wil wel vasthouden aan die locatie, maar wil een extra ontsluiting aan de oostzijde. 20% vindt dat beide locaties goed moeten worden afgewogen, voordat een definitieve keuze wordt gemaakt en accepteert daarmee onvermijdelijke vertraging. Tenslotte heeft 17% duidelijke voorkeur voor de locatie bij de boerderij. De antwoorden van ouders/verzorgers van kinderen die nu of voorgaande/toekomstige jaren in Giethoorn naar school gaan blijken echter niet significant af te wijken. In de toelichtingen wordt veel gerefereerd aan vertraging die nu echt niet meer wenselijk is of juist acceptabel, omdat het over de lange toekomst gaat. Ook wordt veiligheid van de kinderen veel genoemd met tips over inrichting van gebied en toegangswegen. Mooi is ook om te lezen dat diverse  mensen die niet bijvoorbeeld als ouder, grootouder of medewerker belanghebbende zijn, zich wel duidelijk betrokken voelen bij de ontwikkeling van de nieuwe school. 

Dorpsplan Giethoorn 2030
In 2012 heeft ’t Gieters Belang een plan opgesteld voor invulling van de Gieterse Polder. Er was een projectontwikkelaar in beeld en Giethoorn wilde daarom zelf een plan maken. De bevraagde weg is hierin een belangrijk onderdeel om een extra lint te creëren om daarmee het Binnenpad te ontlasten. In antwoorden op de open vragen is regelmatig gerefereerd aan dit Dorpsplan. De tijden zijn inmiddels wel veranderd en het toerisme is veel sterker toegenomen dan verwacht. Uit de recente enquête blijkt ook veel kritiek op bijvoorbeeld het idee van woningbouw langs de nieuwe weg. ’t Gieters Belang wil het Dorpsplan graag definitief uit de la van de gemeente krijgen, afstoffen, actualiseren en waar nodig aanpassen. De enquête biedt hiervoor zeer waardevolle informatie om mee verder te gaan. Klik hier voor de volledige resultaten...