't Gieters Belang op de goede weg!

't Gieters Belang op de goede weg!


Door de gehouden presentatie en de gevoerde discussies werd duidelijk dat er ontzettend veel is gebeurd het afgelopen jaar en dat met name het speelveld van problemen in Giethoorn goed in kaart is gebracht. Mede dankzij veel aandacht in de pers, een in juli uitgestuurde enquête en veel overleg met gemeente Steenwijkerland en collega-verenigingen zoals Giethoorn Onderneemt, staan we aan de vooravond van een gezamenlijke visie-vorming én concrete aanpak van de meest dringende thema´s.

De leden hebben ingestemd met de beleidsvoornemens die het bestuur van ´t Gieters Belang heeft gepresenteerd, gebaseerd op de mening uit het dorp zoals die ook in de enquête is getoetst. Onderhoud van paden, waterwegen en beschoeiingen, bereikbaarheid voor hulpdiensten, regulering van het parkeren, onttrekken van huizen aan bewoning, de nieuwe vaarverordening én handhaving van bestaande regelgeving (in algemene zin) zijn de onderwerpen waarop het bestuur zich nu concreet gaat richten. Openbaar vervoer, de loswal, airport Lelystad en bovenal de fusieschool worden zeker niet vergeten. Er was veel draagvlak om (nog) meer pro-actief de discussie rondom de fusieschool te volgen en zonodig te acteren daar waar mogelijk.

Omdat het duidelijk is geworden dat deze onderwerpen niet alleen van belang zijn voor bewoners van Giethoorn, maar net zo goed voor de Gieterse ondernemers, is nadrukkelijk samenwerking gezocht met Giethoorn Onderneemt. ’t Gieters Belang heeft in samenspraak met de gemeente en Giethoorn Onderneemt een viertal werkgroepen vastgesteld: Verkeer & Veiligheid, Varen, Verblijven & overnachten en Beheer & onderhoud. De drie partijen gaan samen concrete oplossingen ontwikkelen die nog voor het zomerseisoen 2018 gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zullen er oplossingen ontwikkeld gaan worden waarvoor een langere tijd nodig is om te realiseren. Doel daarbij is om voor alle doelgroepen/eindgebruikers (inwoners, ondernemers en bezoekers/toeristen) een zo groot mogelijke waarde te creëren door de gekozen oplossingen!

Ook zijn er op de ALV vier projecten gepresenteerd die een aanvraag voor een bijdrage uit het Koppengeld-fonds hadden gedaan. De Protestantse gemeente begraafplaats, Kindereiland, de Buuzepolle en ’t Olde Maat Uus hebben kort en bondig ieder hun project gepresenteerd. Door de aanwezigen is democratisch besloten alle aanvragen voor de volle 100% te honereren. Een mooi voorbeeld van saamhorigheid binnen een klein dorp.

´t Gieters Belang is goed op weg en het draagvlak in het dorp is groeiende, dit blijkt uit de vele positieve reacties tijdens de ALV en door het toenemende aantal leden dat zich de laatste maanden heeft aangemeld.

Nog geen lid? Meld u dan z.s.m. aan want de volgende enquete gaat er binnenkort weer uit!