’t Gieters Belang maakt gebruik van spreekrecht op reactienota omgevingsvisie 2030

’t Gieters Belang maakt gebruik van spreekrecht op reactienota omgevingsvisie 2030


Op het gebied van leefbaarheid, toerisme ontwikkeling, veiligheid en verkeer is nogmaals aandacht gevraagd. De gemeente geeft weliswaar aan dat zij haar rol gaat verduidelijken, het initiatief zal gaan nemen in dialoog met de inwoners en ondernemers en dat zij het initiatief zal gaan nemen voor een integrale aanpak.  Maar dit laatste is voor wat betreft Giethoorn een toezegging die ook concreet moet worden gemaakt en in de tijd niet vooruit kan worden geschoven. 

 

Er is benadrukt dat ’t Gieters Belang absoluut niet tegen toerisme is, maar dat juist een integraal plan noodzakelijk is. Een integraal plan gebaseerd op een reëel beeld van hoe het toerisme zich gaat ontwikkelen de komende jaren, wat daarvan de effecten zullen zijn op het dorp en wat nodig is om leefbaarheid samen te laten gaan met toerisme. Een plan waarin keuzes gemaakt worden over wat wel en niet wenselijk is, waarin veiligheid gegarandeerd wordt door verkeer op de weg en in het water beter samen te laten gaan. Een plan dat leidt tot concrete acties in samenhang met elkaar en dat uiteindelijk ook leidt tot regie op de leefbaarheid in relatie tot toerisme ontwikkeling.