Realisering fusieschool Giethoorn is stap verder

Realisering fusieschool Giethoorn is stap verder


Steenwijk / Giethoorn – De realisering van de fusieschool in Giethoorn is een stap verder. De gemeente Steenwijkerland heeft de grond voor de nieuwe fusieschool aan de Beulakerweg in Giethoorn aangekocht. Nu kan het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en brengt het in procedure. Wethouder Wim Brus: ‘Ik verwacht geen bezwaren. Heel Giethoorn wil een fusieschool op deze locatie. Het is een mooie stap voorwaarts. Ik ben blij dat we met deze fase kunnen beginnen.’

De locatiekeuze en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn in nauw overleg met vertegenwoordigers van de provincie Overijssel tot stand gekomen. Stichting Op Kop zal als bouwheer optreden, maar zowel de gemeente als de provincie Overijssel worden bij het ontwerp betrokken. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de inrichting van het openbaar gebied (o.a. parkeren). Wim Brus: ‘Gezien de locatie, grenzend aan het open gebied, wordt extra aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.’

De raad heeft in april 2016 een voorbereidingskrediet van ruim 3 ton beschikbaar gesteld. Van dit krediet is € 125.000,- beschikbaar gesteld aan de bouwheer, Stichting Op Kop, voor het opstellen van een bouwkundig ontwerp. Het restant is beschikbaar gesteld ten behoeve van de planvoorbereiding (o.a. opstellen stedenbouwkundig plan).

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 14 december 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De direct aanwonenden worden binnenkort met een brief geïnformeerd over de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan.

Als de procedure en de bouw spoedig verlopen, dan opent de nieuwe school op zijn vroegst augustus 2018 de deuren.